SCG
19 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
03 เมษายน 2567
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม
18 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
01 มีนาคม 2567
กรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2567
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท - การขยายอายุสัญญาบริการจัดการ กับ บมจ.ราช กรุ๊ป
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2567
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
31 มกราคม 2567
รายงานการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
20 ธันวาคม 2566
การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
อ่านเพิ่มเติม
18 ธันวาคม 2566
การลาออกของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม