SCG
ธุรกิจผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงหลัก

เสริมศักยภาพโซลูชั่นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

ส่งมอบพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้และยั่งยืน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจผลิตพลังงานหมุนเวียน

ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยพลังงานทดแทนชีวมวล

พลังงานทดแทนจากชีวมวลช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยการซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเป็นเชื้อเพลิง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เสริมพลังแห่งอนาคตด้วยนวัตกรรมด้านพลังงาน

ขยายองค์ความรู้ด้านพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
เลื่อนลง

กลุ่มสหโคเจน

มุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดย่อมภายในประเทศและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีขนาดการลงทุนที่เหมาะสมกับโครงสร้างเงินทุนและศักยภาพของบริษัทในระยะยาว

กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า (เมกะวัตต์)

กำลังการผลิตติดตั้งไอน้ำ

ธุรกิจผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงหลัก
ธุรกิจผลิตพลังงานหมุนเวียน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
พลังงานยั่งยืน
คืนประโยชน์สู่สังคม
0
กรณี
ไม่มีข้อร้องเรียน และไม่มีข้อพิพาทกับคู่ค้า
ล้านบาท
กลุ่มสหโคเจนการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
kgCO2e
ปริมาณขยะและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล
ดูเพิ่มเติม

นักลงทุนสัมพันธ์

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต

สร้างความสำเร็จด้วยความสามารถของคุณที่กลุ่มสหโคเจน

ดูเพิ่มเติม