ลักษณะของการประกอบธุรกิจ          บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โรงไฟฟ้าแห่งแรกเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มการผลิตตั้งแต่ปี 2542 จำหน่ายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งจำหน่ายไฟฟ้าและ ไอน้ำให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายต่อให้โรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ซึ่งเป็นการลดภาระการลงทุนและต้นทุนการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าและลดการปล่อยปริมาณก๊าชเรือนกระจกจากกิจกรรมการผลิตภายในสวนอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายการลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้มีการขยายกำลังผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต                                                         

          ในส่วนของบริษัทย่อย บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการโครงการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มความรุนแรงของภาวะโลกร้อน อีกทั้งเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด , บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด และบริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล และผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด เพื่อพัฒนาธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท